REGULAMIN

Sklep internetowy działający pod adresem www.picky.pl prowadzony jest przez:

Waldemar Langer

NIP: 8951183748

REGON: 020189298

ul. Słonecznikowa 7

64-100 Leszno

Kontakt: siema@picky.pl

tel.: 607-296-906

DEFINICJE:

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line;

Produkty – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.picky.pl , za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

Sprzedający – Waldemar Langer, siema@picky.pl

Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.picky.pl

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

3. Sklep internetowy www.picky.pl. prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

4. Zdjęcia oferowanych Produktów mają charakter wyłącznie przykładowy, ich ewentualne odstępstwo od rzeczywistego wyglądu produktu nie może stanowić podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń. Każdy z produktów tworzony jest ręcznie i ma indywidualny charakter.

5. Kontakt ze Sklepem możliwy jest przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem, że  odpowiedzi na wszelkie pytania udzielamy w dni robocze.

6. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient następujących minimalnych wymagań technicznych: przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: Internet Explorer (wersja 8.0 lub nowsza), Mozilla Firefox (wersja 22 lub nowsza) lub Google Chrome (wersja 27 lub nowsza), minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli a także posiadanie konta poczty elektronicznej, działającej na dowolnym serwerze oraz dostępu do sieci Internet.

WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU:

7. Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

8. Składanie zamówień na towary oferowane w Sklepie możliwe jest po dokonaniu rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, zamieszczonego na stronie Sklepu.

9. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu.

10. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej www.picky.pl złożyć zamówienie z jednoczesną rejestracją.

11. W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji, klient otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego konta, z którego może korzystać w ramach Sklepu po podaniu zgłoszonego podczas rejestracji adresu e-mail oraz hasła (logowanie).

12. Informacje podane przez klienta podczas rejestracji lub wymagane przy zakupach bez rejestracji powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ:

14. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

15. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku.

16. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania rachunku/paragonu, który może zostać załączony do wysyłanej przesyłki lub przesłany drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych.

17. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

18. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem.

19. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep zawiadomi niezwłocznie o tym fakcie Klienta.  W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Sklep zwróci wpłacone pieniądze.

20. Umowa sprzedaży może być dokonana wyłącznie przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

KOSZTY I PŁATNOŚCI

21. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

22. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta.

23. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, obejmująca również koszty przesyłki, wyświetlana jest po dokonaniu przez klienta wyboru (o ile istnieje) formy dostawy zamówienia.

24. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach

25. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

26. Formy płatności obowiązujące w Sklepie to:

 1. płatność przelewem
 2. płatność online:
   1. przelew online paynow
   2. BLIK
   3. płatność online kartą płatniczą. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.

TERMIN WYSYŁKI

27. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

28. Realizacja zamówienia następuje po uprzednim jego opłaceniu.

29. W przypadku braku zapłaty za zamówienie w ciągu 5 dni od daty jego złożenia, transakcja zostaje uznana za nieaktualną i będzie automatycznie anulowana.

30. Towar jest dostarczany za pomocą firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego – prosimy wtedy o informację w celu ustalenia szczegółów odbioru na adres: siema@picky.pl. Odbiór osobisty możliwy jest po wcześniejszym opłaceniu zamówienia.

31. Zakupiony towar, czyli zamówienie realizowane i wysyłane jest w ciągu 1-4 dni roboczych.. Do tego terminu należy doliczyć czas dostarczenia przez Kuriera lub Pocztę Polską.

32. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w zakładkę „Płatność i wysyłka” dostępną przy każdym Produkcie.

33. Sklep realizuje zamówienia na terytorium Polski.

REKLAMACJE

34. Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady zakupionego towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

35. Reklamacja może być złożona w formie:

 1. elektronicznej na adres: siema@picky.pl
 2. pisemnej na adres:

Waldemar Langer

ul. Słonecznikowa 7

64-100 Leszno

(z dopiskiem REKLAMACJA)

Istnieje możliwość odesłania reklamowanego produktu do Paczkomatu InPost po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedającym.

36. Składając reklamację należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji zawierającym informacje tj. (i) okoliczności dot. przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (ii) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (iii) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

37. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

ZWROT

38. Klient ma prawo zwrócić zakupiony w Sklepie towar bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od jego otrzymania na zasadach opisanych w ustawie z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta ( Dz. U. z 2014 nr 827).

39. Odstąpienie od umowy dla swojej ważności wymaga złożenia przez klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie:

 1. elektronicznej na adres: siema@picky.pl
 2. pisemnej, wysłanego wraz z towarem i dowodem zakupu na adres:

Waldemar Langer

ul. Słonecznikowa 7

64-100 Leszno

Sprzedający prosi o wcześniejszy kontakt mejlowy przed odesłaniem zwracanego produktu.

Istnieje możliwość odesłania zwracanego produktu do Paczkomatu InPost po wcześniejszym uzgodnieniu.

40. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Oznacza to, że Sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu towaru wykonanego na zamówienie klienta lub na życzenie klienta zmodyfikowanego.

41. Koszt odesłania towaru ponosi Kupujący. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

42. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

43. Sprzedający ustosunkuje się do każdego żądania niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni.

44. Klient zwracający Towar powinien opakować go należycie, by w wysyłce do nas nic nie zostało uszkodzone i potłuczone. Jeśli produkty dojdą do nas zniszczone, klient będzie obciążony kosztami napraw lub ceny całości produktu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

45. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.

46. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zleceń na podstawie art. 6 ust 1 pkt b;

47. Przeglądanie zawartości strony nie wymaga podawania przez Użytkownika danych osobowych poza przypadkiem, kiedy Użytkownik kontaktuje się z Administratorem korzystając z danych umieszczonych w zakładce „KONTAKT”. Dane osobowe przesłane do PICKY podczas kontaktu ze strony Użytkownika będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie, konwersacji, ogólnego kontaktu z Użytkownikiem.

48. Odbiorcą danych osobowych będą firmy wysyłkowe, lub uprawnione organy państwowe.

49. Dane osobowe będą przechowywane przez okres pięciu lat zgodnie z art. 74 ustawy 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości.

50. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Złożenie wniosku przez Klienta za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie WWW lub na podany adres siema@picky.pl

51. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

52. Informacje o towarach, prezentowanych na stronach Sklepu, w szczególności ich opisy i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.

53. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

54. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O każdej zmianie regulaminu Sprzedawca powiadomi klientów poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej www.picky.pl. Klienci, którzy dokonali rejestracji w Sklepie zostaną zawiadomieni o zmianie regulaminu oraz możliwości jego akceptacji przy pierwszym logowaniu w Sklepie, licząc od chwili wejścia w życie nowego regulaminu. Odmowa akceptacji regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

55. Spory pomiędzy Sprzedawcą a klientem będącym konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

56. W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do regulaminu będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

57. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 05.11.2022 r.

58. Wszystkie produkty, zdjęcia, opisy są własnością marki PICKY. Produkty objęte są prawem autorskim – kopiowanie, powielanie w celach komercyjnych będzie skutkowało konsekwencjami prawnymi.

Waldemar Langer

ul. Słonecznikowa 7

64-100 Leszno

Kontakt: siema@picky.pl